Odlagalište opasnog otpada Lemić brdo

Odlagalište opasnog otpada

Odlagalište opasnog otpada Lemić brdo smješteno je oko 6 km jugoistočno od Karlovca. Na toj se lokaciji na okolišno neprihvatljiv način odlagao opasni otpad u periodu od 1975. do 1986. godine

Odlagalište opasnog otpada

“Već od augusta možemo najaviti početak radova na sanaciji odlagališta opasnog otpada Lemić brdo, za koju je Fond, uz dosad uložena sredstva, osigurao 16,4 miliona kuna kojima će se financirati 100% vrijednosti investicije. Na toj se lokaciji opasni otpad nekontrolirano odlagao jedanaest godina, a nakon toga je gotovo trideset godina predstavljao opasnost za ljude i okoliš. Sljedeće godine ta će lokacija biti sanirana i usklađena sa svim propisima, a praćenje stanja okoliša provodit će se narednih pet godina”, izjavio je direktor Fonda za zaštitu okoliša Sven Müller te najavio početak radova na sanaciji i zatvaranju  odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo pored Karlovca.
Vrijednost radova je 15,4 miliona kuna, a za projekt sanacije i dosad izrađenu dokumentaciju, izgradnju zaštitne ograde kojom je spriječeno daljnje nekontrolirano odlaganje otpada i građevinski nadzor Fond je već osigurao i isplatio gotovo milion kuna.

Strategijom gospodarenja otpadom RH i Planom gospodarenja otpadom u RH ta je lokacija visokoonečišćena opasnim otpadom određena  kao “crna tačka”,  a  zbog nepostojanja pravne osobe “onečišćivača” trošak sanacije u punom iznosu snosi Fond. Nakon što je u periodu od marta do maja ove godine proveden javni natječaj, u Fondu potpisan ugovor s izvođačem radova, zajednicom ponuditelja, kompanijama C.I.A.K. d.o.o., EURCO d.d. i  BIOINSTITUT d.o.o. sukladno provedenom postupku javne nabave, odluci Upravnog odbora Fonda i Odluci Vlade RH.Sanacija će se provesti u maksimalnom roku od  15 mjeseci.

Odlagalište opasnog otpada “Lemić brdo” smješteno je oko 6 km jugoistočno od Karlovca. Na toj se lokaciji na okolišno neprihvatljiv način odlagao opasni otpad u periodu od 1975. do 1986. godine. Odlagao se mazut, mulj, plastična masa, boje, soli i kiseline koji su zbog nepravilnog odlaganja i lake pristupačnosti odlagalištu predstavljali rizik za okoliš i zdravlje ljudi.

Projektom sanacije zbrinut će se oko 14.000 m3 opasnog otpada, dio će se zbrinuti putem ovlaštenih kompanija, a dio će se odložiti na novu plohu koja će se izgraditi na lokaciji u skladu s propisima i potom zatvoriti. Otpad i tlo izloženo utjecaju otpada analizirat će se u ovlaštenom laboratoriju kako bi na propisan način moglo biti odloženo na novoizgrađenu plohu.  Nakon što se lokacija sanira i ploha zatvori osigurat će se i petogodišnji monitoring praćenja stanja okoliša sukladno Rješenju o prihvatljivosti za okoliš.

Povodom početka radova na sanaciji saborski zastupnik Damir Mateljan, načelnik općine Kamanje u Karlovačkoj županiji i član Upravnog odbora Fonda izjavio je : “Ova investicija u sanaciju crne tačke pokazuje odlučnost Vlade, Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Fonda da investiraju i provedu projekte kojima će se direktno utjecati na poboljšanje stanja u okolišu i na poboljšanje kvalitete života građana. Od 2012. godine, uz ovu investiciju,  Fond je na području Karlovačke županije sufinancirao projekte zaštite okoliša i energetske efikasnosti vrijedne 71 milion kuna. To su značajni poticaji kojima se pomaže građanima i potiču investicije te ću se i dalje angažirati kako bih približio ovakve programe Fonda svojim sugrađanima.”