I sastanak fokus grupe za izgradnju međusektorske EFEKT mreže

Vlada Unsko-sanskog kantona

U Bihaću u organizaciji UNDP-a BiH i Centra za razvoj i podršku iz Tuzle održan je I sastanak fokus grupe za izgradnju međusektorske EFEKT mreže za okolišno prihvatljivu energiju.

Vlada Unsko-sanskog kantona

Svrha sastanka bila je da se predstavnicima Unsko-sanskog kantona predstavi inicijativa za formiranje EFEKT mreže koja je formirana da potakne sve građane da se uključe u kreiranju i realizaciji javnih politika kako bi Bosna i Hercegovina kvalitetno ispunjavala sve EU standarde i ostale međunarodne obaveze koje imaju za cilj smanjenje negativnog uticaja fosilne i hidro energije na okoliš, zdravlje ljudi i cjelokupan društveno-ekonomski razvoj.

Na sastanku su pored predstavnika Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, bili još predstavnici općina, razvojnih agencija, privatnih preduzeća, javnih ustanova i nevladinih organizacija.

Centar za razvoj i podršku (CRP) je osnovan 18. jula 2005. godine kao udruženje građana, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, objavljenim u Službenom glasniku BiH, br. 32/01 i 42/03. Udruženje je zvanično registrovano 10. oktobra 2005. godine u Ministarstvu pravde BiH prema rješenju broj RU-354/05, kao organizacija koja djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine.

CRP je formiran od strane svih tadašnjih uposlenika BiH ureda međunarodne humanitarne organizacije Mercy Corps, od kojih su se mnogi pridružili organizaciji još 1994. godine, i koji su već od 2003. godine svi bili lokalno osoblje uključujući i direktora ureda Mercy Corps-a u BiH. Ključni motiv za kreiranje domaće organizacije je bila čvrsta namjera njenih osnivača da svojim znanjem i iskustvom doprinesu razvoju Bosne i Hercegovine i njenom približavanju Evropskoj uniji.

CRP trenutno okuplja 18 aktivnih članova i osnivača, koji učestvuju u radu organizacije kao njeni uposlenici ili volonteri, sa širokim spektrom obrazovnih profila i vještina i visokim stepenom praktičnih znanja i iskustava u raznim oblastima, stečenih dugogodišnjim radom u CRP-u i Mercy Corps-u. Istovremeno, kroz realizaciju svojih aktivnosti i projekata CRP je uspostavio i jaku mrežu svojih spoljnjih saradnika koji posjeduju specijalizirana znanja iz raznih tehnickih i organizacionih pitanja u pojedinim programskim sektorima.