Čistim zrakom do smanjenog uticaja na klimu

Cist zrak

Centar za ekologiju i energiju je u prisustvu medija i predstavnika zainteresiranih institucija i pojedinaca promovirao dokument pod nazivom ” Čistim zrakom do smanjenog uticaja na klimu ” koji je izrađen u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu.

U izradi dokumenta su bili uključeni: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Tehnološki i Medicinski fakulteta Univerziteta u Tuzli, Općina Tuzla, Arhus centar Tuzla i Centar za ekologiju i energiju. Ovaj Dokument pored analize stanja i legislative daje preporuke i mjere koje će dovesti do poboljšanja kvaliteta zraka i smanjenog uticaja na klimatske promjene.

Okrugli sto Cist zrak

Na okruglom stolu su prezentirani različiti izvori zagađenja zraka i sagledani različiti aspekti njegovog štetnog uticaja na okoliš, zdravlje stanovništa, klimatske promjene i prirodne nepogode. Sve ove posljedice se mogu usko povezati sa neodgovornim odnosom čovjeka prema okolini u kojoj živi i radi.

Odsumporavanje na određenim kotlovima u Termoelektrani Tuzla je nužno.
Prilikom planiranja izgradnje novih termoenergetskih postrojenja treba voditi računa o obavezama koje je BiH preuzela potpisivanjem Kyoto protokola i dozvoljenim emisijama CO2.

Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka je nejasan i nedovoljno konkretan, tako da u periodu kritičnog zagađenja zraka nedostaje djelovanje nadležnih vlasti i građani su uglavnom prepušteni sami sebi. Potrebno je poboljšati komunikaciju sa javnošću.

Cist zrak

U Tuzli i okolini je već duži niz godina prisutno prekomjerno zagađenje zraka koje se iz godine u godine povećava. Prekoračenja dozvoljenih koncentracija polutanata u zraku predstavljaju veliki rizik za zdravlje stanovništva i okoliš. Važno je daljinsko grijanje proširiti na što veći broj potrošača i spaljivanje uglja u kotlovnicama i individualnim ložistima svesti na minimum.

Nužno je povećanje kapaciteta i poboljšanje usluga javnog prevoza i podizanje svijesti građana o važnosti njegovog korištenja. Izrada SEAP-a i njihova implementacija je siguran put to smanjenja zagađenja zraka i uticaja na klimu.