Arhus Centar u Oblasti Okoliša

Arhus Centar Tuzla

Pravna Klinika u  Oblasti Okoliša i uloga Arhus Centra u Bosni i Hercegovini.

Na seminaru koji je održan, 30.05.2014 godine , Centar za ekologiju i energiju (www.ekolgija.ba) predstavio je projekat “Arhus centri, informisanje i učešće javnosti u oblasti okoliša.

U obraćanju učesnicima seminara, Mr.sc. Vanja Rizvić – stručni saradnik i koordinator projekta u Centru za ekologiju i energiju na projektu “Arhus centri za informisanje i učešće javnosti u oblasti okoliša” projekt menađer, je istakla važnost Arhuske konvencije tj. slobode pristupa informacijama i važnosti zakona o zaštiti okoliša. Arhuska konvencija je potpisana u Danskoj, sa ciljem da se doprinese zaštiti prava ljudi na život u čistom i zdravom okolišu, i da se reguliše odnos između vlasti i civilnog društva. Arhuska konvencija ustvari predstavlja pravo na pristup informacijama , pravo na učešće javnosti u donošenju odluka koje se tiču okoliša, pravo o pristupanju pravosuđu u pitanjima koja se odnose na oblast okoliša.

Gospođa Rizvić je istakla da je Arhus konvencija ratifikovana u Bosni i Hercegovini 15.09.2008. godine, te da su formirani Arhus centri , koji doprinose očuvanju okoliša. Cilj Arhus centara u Bosni jeste edukacija javnosti, prikupljanje, obrađivanje i distribuiranje informacija, praćenje stanja okoliša i pružanje pravnih savjeta u oblasti okoliša.

Na seminaru je istaknuto da u Bosni i Hercegovini postoje tri Arhus centra u , Sarajevu, Tuzli i Banja Luci. Arhus centar u Tuzli surađuje sa pet općina Tuzlanskog kantona ( Tuzla, Kalesija, Lukavac, Banovići i Živinice ), te ima potpisan memorandum o suradnji. U svakoj od ovih pet općina formirani su timovi i određene kontakt osobe kako bi došlo sto lakše do razmjene informacija i suradnje.

Arhus Centar Tuzla

Pravna savjetnica Arhus centra u Tuzli, Mirna Delalić pojasnila je učesnicima seminara značaj Arhuske konvencije u našoj zemlji. Zahvaljujući Arhuskoj konveciji svaki građanin ima pravo na pristup informacijama, i nesmije biti odbijen. Informacije mogu biti zatražene bez dokazivanja interesa. Zakon o zaštiti okoliša omogućio  je primjenu Arhuske konvencije u oblasti okoliša, te omogućio Arhus centrima da služe kao veza između vladinih i nevladinih organizacija u kreiranju i provođenju politika iz oblasti okoliša.

U daljem izlaganju, pravna savjetnica Arhus centara upoznala je učesnike seminara o slučajevima Arhus centra i njihovom postupku riješavanja. Navedeno je da građani imaju pravo da se obrate Arhus centrima ako primjete bilo kakvu aktivnost koja ugrožava njihovu životnu okolinu.

Osim predavača i učesnici su imali priliku iznjeti svoje mišljenje. Tako je gospodin Fadil Kurtić, dipl. pravnik UKC-a Tuzla objasnio značaj Arhuske konvencije u oblasti okoliša.

Stručna saradnica za informativne poslove u općini Lukavac, gospođa Aida Kavazovic istakla je suradnju Arhus centra i ove općine, te sa pravnog aspekta naznačila koliko su ustvari bitni Arhus centri za javnost i samog građanina.

Gospođe Almira Kokić i Vahida Atlić iznjele su svoje mišljene o važnosti Arhus centara, i navele da svaki građanin ima pravo prijaviti radnje koje ugrožavaju njegovo pravo na zdravu životnu sredinu.

Na kraju seminara, obavješteni smo o održavanju još jednog seminara koji će se održati u Sarajevu u periodu od 01 – 03 jula tekuće godine. Seminar će imati ulogu informisanja učesnika o Arhus centrima i održavanja diskusija, o aktuelnim slučajevima koji ugrožavaju okoliš.