ZA implementaciju zakona o zaštiti akumulacije Modrac

Na Okruglom stolu, kojeg je organizirao Centar za ekologiju i energiju u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured za BiH i uz podršku Mreže OCD za zaštitu jezera Modrac, prisustvovalo je oko 40 predstavnika resornih ministarstava, inspekcija, općina u slivu Akumulacije, OCD i medija.

Okrugli sto zakljucci 1

Predstavnici OCD su na sastanku sa Premijerom TK i tokom pisanih komunikacija sa  Ministrima resornih ministarstava,  zajednički  dogovorili,  da će Vlada TK u saradnji sa resornim ministarstvima pokrenuti aktivnosti na izradi izmjena i dopuna Zakona o zaštiti akumulacije Modrac, kako bi bila omogućena njegova dosljednja implementacija i da će raditi na iznalaženju rješenja za zaustavljanje zagađenja sliva i jezera Modrac od strane rudnika.

Cilj Okruglog stola je utvrditi šta je do sada urađeno, prezentirati primjedbe i sugestije vezane za izmjene i dopune postojećeg Zakona o zaštiti akumulacije Modrac od strane OCD, razmjena informacija i dogovor o nastavku aktivnosti.

Zaključak okruglog stola: Neophodno je hitno pokretanje aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti akumulacije Modrac

Nakon prezentacija Ministra Zvjezdana Karadžin, Šefice Odsjeka za vodoprivredu TK Mirele Uljić i predstavnika općine Živinice vidljivo je kolike napore ulažu predstavnici vlasti na zaštiti u unapređenju kvaliteta vode u akumulaciji Modrac.

Međutim, kvalitet voda u slivu i u akumulaciji Modrac se iz godine u godinu pogoršava, te su zbog toga svi prisutni saglasni da je neophodno kroz izmjene i dopune Zakona o zaštiti akumulacije Modrac napraviti sistemsko rješenje ovog problema.

Zato se od Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK traži hitno pokretanje aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti akumulacije Modrac, u cilju stvaranja uslova za njegovu implementaciju. Predlaženo je da se u radnu grupu za izmjene i dopune Zakona pored pravnika, uključe predstavnici relevantnih kantonalnih i općinskih institucija, eksperti i OCD.