Odluke o zaštiti izvorišta pitke vode u Sarajevskom polju

Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta pitke vode u Sarajevskom polju od egzistencijalne je važnosti za Kanton Sarajevo.

__TEMP__3fdf4e1d280d58c941fe30c9c8e0820a-1411445876_1670_33

“Kako prevazići probleme u donošenju nove Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju”, bila je tema okrugog stola koji je danas organizovalo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo za predstavnike nadležnih ministarstava u BiH i brojnih relevantnih institucija u oblasti voda.

Cilj ovog skupa je bio da se, prije svega sa pravnog stanovišta, ukaže na pravce djelovanja koje treba preduzeti da bi se prvi put, nakon 1987. godine kada je donesena posljednja Odluka, iznova pravno regulisala ova materija. Kao osnova za raspravu je poslužila cjelovita Informacija o problemu u postupku donošenja nove odluke a u kojoj su hronološki sadržane sve izvršene radnje te postavljena pitanja na koja bi trebalo što prije iznaći adekvatne odgovore.

Suština problema je preporuka resornog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, utemeljena na mišljenju Ureda za zakonodavstvo FBiH, da Odluku o zaštiti izvorišta u Sarajevskom polju donese Kanton Sarajevo, zbog nemogućnosti usvajanja ovog propisa kako je to definisano članom 68. stav 5. Zakona o vodama FBiH, a koji utvrđuje način donošenja Odluke u slučaju kad izvorišne zone prelaze entitetske granice kao što je to slučaj vezan za propise ovog izvorišta.

Ovaj član predviđa da se odluka donosi sporazumno sa drugim entitetom. Budući da Kanton Sarajevo ne može postupati po uputama resornog federalnog ministarstva, jer kantonalni Zakon o vodama utvrđuje nadležnost Skupštine KS za donošenje Odluke samo u situacijama kada se izvorišne zone u cjelosti prostiru na području KS, na okruglom stolu su konstatovane činjenice i traženi odgovori na ključna pitanja.

Ona se odnose na to kako da se pravno uredi ova materija u situaciji kada nema ustavne nadležnosti na nivou BiH za donošenje ovakve vrste propisa, kada su neusaglašeni entitetski zakoni o vodama, te kada Kanton Sarajevo nema formalno pravnih pretpostavki da, na osnovu Elaborata o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje kao osnove za donošenje Odluke pristupi njenom donošenju, te kako da se zbog egzistencijalne važnosti očuva izvorište i dugoročno obezbijedi snabdijevanje pitkom vodom.

Tokom diskusije predstavnici resornog federalnog ministarstva su istakli da do sada nisu imali ovakvu pravnu situaciju u kojoj se odluka donosi sporazumno sa drugim entitetom, ali su izrazili i bojazan da bi ta procedura mogla dugo trajati.

S druge, strane predstavnik Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih poslova BiH je predložio da se podnese inicijativa za dopunu Akcionog plana za zaštitu od poplava koje je usvojilo Vijeće ministara BiH u tački 5.2. koja govori o usaglašavanju načina, koordinacije i saradnje između nadležnih institucija u sektoru voda u BiH.

S obzirom da je izvijesno da, osim izvorišta Sarajevsko polje, postoji i drugi slični primjeri u BiH, gdje je nužno koordinirati zaštitu izvorišta čije se sanitarne zone protežu na oba entiteta, zaključeno je da Federalno ministasrtvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save napravi evidenciju područja za koje pravnu zaštitu treba osigurati u saradnji entitetskih ministarstava, uključujući i izvorište Sarajevsko polje, te da isto proslijedi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kako bi se iskomuniciralo sa Ministarstvom za vode iz RS-a i predložila u obostranom interesu dopuna Akcionog plana kojim se definiše nadležnost državnih organa u ovom važnom sektoru.

Opšti zaključak učesnika sastanka je da se ova pravna situacija mora prevazići s obzirom na nagomilane probleme u vodozaštitnom području, a koji prvenstveno podrazumijevaju neregulisane imovinsko-pravne odnose, bespravnu gradnju, kao i nezadovoljstvo stanovnika zbog nametnutih ograničenja u korištenju zemljišta. Na kraju je podvučeno da je prema Zakonu o vodama KS obavezna primjena čl. 83, te da do donošenja nove odluke ostaje na snazi Odluka iz 1987. godine.

Kako bi se analizirali efekti dogovorenih aktivnosti zakazan je novi zajednički sastanak koji bi se trebao održati do sredine februara ove godine.