Nabavljeno 140 novih kontejnera

Nabavljeno 140 novih kontejnera za potrebe općine Bihać 

Uz financijsku pomoć Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, općina Bihać i JKP Komrad, okončali su projekat pod nazivom “Nabavka i postavljanje kontejnerskih posuda za selektivno odvajanje otpada i realizacija I faze Plana prilagođavanja deponije „Gorjevac-Kruškovača“.
kontejneri
Aplikant je bila općina Bihać, a korisnik projekta je JKP Komrad iz Bihaća koje je za potrebe projekta nabavilo novih 140 kontejnera za odlaganje otpada. Radi se o 70 metalnih i 70 plastičnih kontejnera za selektivno odlaganje otpada. Nabavkom novih kontejnera ojačani su tehnički kapaciteti JKP Komrad, odnosno poboljšani su uslovi da građani općine Bihać nastave ranije započeti proces selektiranja otpada, kao i odlaganje otpada u za to odgovarajuće kontejnere.

U okviru ovog projekta ranije je implementirana I faza Plana prilagođavanja općinske deponije „Gorjevac-Kruškovača“, kad je postavljena ograda, cijevi za otplinjavanje i zatvoren aktivni dio deponije posipnim materijalom. Na ovaj način općina Bihać nastoji unaprijediti proces upravljanja otpadom na području općine Bihać i uopće dati doprinos sektoru zaštite okoliša na području svoje općine.

Ukupna vrijednost projekta kojim je aplicirala općina Bihać je 123.100 KM, od čega je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona financiralo isti kroz projekat Realizacije namjenskih sredstava iz okolišnih naknada za 2013. godinu sa 117.000 KM, a općina Bihać sa 6.100 KM.