Čistim zrakom do pozitivnih klimatskih promjena

Centar za ekologiju i energiju, u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu  je održao završnu konferenciju projekta: “Čistim zrakom do pozitivnih klimatskih promjena“.

KONFERENCIJA_CEE1Na konferenciji je u prisustvu oko 60 predstavnika kantonalnih i općinskih istitucija, biznis sektora, OCD i medija  prezentiran dokument u kojem je analizirano stanje zagađenja zraka u Tuzlanskom regionu, uticaj zagađenja zraka na zdravlje ljudi, posljedice klimatskih ekstrema u Tuzlanskom kantonu i iskustva u pripremi, usvajanju i implementaciji Akcionih planova energetski održivog razvoja u opšini Gradiška i Gradu Tuzla.

Zaključci konferencije su:

  • Zrak u Tuzli i okolini je zagađen i ovaj problem nije moguće lako riješiti,  zato je potrebno hitno raditi na dugoročnim i kratkoročnim preventivnim mjerama smanjenja izvora zagađenja zraka.
  • U cilju bržeg i konkretnijeg djelovanja u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka dogovoreno je da će se u izradu Plana interventnih mjera uključiti stručnjaci iz različitih oblasti kako bi se napravio realan i provodiv plan koji bi predstavljao sigurnost za građane.
  • Veoma je važno da se sredstva koja se prikupe po osnovu zagađenja zraka namjenski troše.
  • Pošto su prisutne velike količine SO2 u zrakuvažna informacija je da je Termoelektrana Tuzla krenula sa aktivnostima oko uvođenja odsumporavanja na bloku 5 i bloku 6. Očekuje se završetak ovih aktivnosti do kraja 2017. godine.
  • Dobro je da Grad Tuzla planira nastaviti aktivno raditi na proširenju mreže centralnog grijanja, jer će to smanjiti emisije iz individualnih ložišta.
  • Priprema, usvajanje i implementacija SEAP-a je ono što općine mogu raditi na lokalnom nivou  u cilju smanjenja njihovog uticaja na zagađenje zraka, zato je važno da ostale općine prepoznaju značaj SEAP-a i da krenu u njegovu pripremu i usvajanje.
  • Predstavnicima privrednog sektora se predlaže da se blagovremno pripreme kako bi za vrijeme prekomjernog zagađenja zraka mogli koristi energente koji manje zagađuju zrak ili da smanje svoju proizvodnju.
  • Građani se pozivaju da u periodu prekomjernog zagađenja umjesto mrkog uglja koriste lignit ili drvo i da se ne voze automobilima nego da koriste javni prevoz.