“Pravna klinika u oblasti životne sredine i Arhus centri”

Završen trodnevni seminar “Pravna klinika u oblasti životne sredine i Arhus centri“

Nakon prezentacija programa o pravnoj klinici u oblasti životne sredine, održanih u Tuzli i Banjoj Luci, veliki broj zainteresovanih, uglavnom diplomiranih pravnika, je od 1. do 3. jula 2014. godine u eko selu Ecofutura kod Sarajeva učestvovao na zajedničkom seminaru “Pravna klinika u oblasti životne sredine i Arhus centri“.Arhus centar 1Dvadeset tri učesnika ovog seminara su putem prezentacija, diskusije i praktičnog rada u grupama analizirala Zakon o slobodi pristupa informacijama i način podnošenja Zahtjeva određenim institucijama, Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o upravnom sporu, krivična djela protiv životne sredine, kao i način pisanja žalbe protiv akata kojiima se odbijaju informacije podnesene organima javne uprave.Upoznali su se sa primjerima iz prakse, gdje su Arhus centri putem Zahtjeva za pristup informacijama i učešća javnosti direktno djelovali na izdavanje neadekvatnih ekoloških dozvola.

Primjeri koji su obrađeni su Termoelektrana Ugljevik, MHE Medna, Ložionička ulica u Banjoj Luci.Na kraju su prezentovani novi potencijalni slučajevi pravne klinike Arhus centara u oblasti životne sredine, prilikom čega su učesnici pokazali svoju zainteresovanost za rad na tim slučajevima, kao i za uključivanje u buduće aktivnosti Arhus centara, što je i bio cilj ovog seminara.

Realizacija ovog seminara je jedna od aktivnosti projekta “Arhus centri za informisanje i učešće javnosti u oblasti životne sredine/okoliša“ podržanog od strane Evropske unije i Misije OSCE u BiH, koji realizuju Centar za životnu sredinu i Centar za ekologiju i energiju, a kroz koji su uspostavljena dva Arhus centra u Banjoj Luci i Tuzli, pored već ranije formiranog Arhus centra u Sarajevu.