Održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o zaštiti okoliša FBiH u Tuzli

Javna rasprava

U cilju potpune uključenosti svih zainteresovanih subjekata u proces donošenja novog zakona o zaštiti okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma organizovao je četiri javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti okoliša, u Sarajevu, Mostaru, Bihaću i Tuzli.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 29. septembra 2014. godine održalo posljednju javnu raspravu o Nacrtu Zakona o zaštiti okoliša FBiH u Skupštini Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Moderator g. Josip Dolušić, savjetnik ministrice, je dao uvodne napomene, te ujedno otvorio javnu raspravu, dok je Nacrt Zakona o zaštiti okoliša prezentirao g. Mladen Rudež, pomoćnik ministrice.

Na javnoj raspravi je bilo prisutno 38 učesnika; predstavnici federalnih, kantonalnih i općinskih organa uprave, nevladinih organizacija, privrede, međunarodnih organizacija i medija te građani, koji su dali konkretne komentare i sugestije na Nacrt.

Komentari koji su dati, odnose se na okolišne dozvole gdje je bilo različitih mišljenja: s jedne strane pozdravljena je integriranost okolišne dozvole, a s druge strane bilo je mišljenja da je bolje zadržati postojeće procedure za izdavanje okolišnih dozvola. Data je i preporuka vezana za Savjetodavno vijeće u smislu da jedan predstavnik bude imenovan iz privrede.

Također je dat prijedlog da se definiše uloga lokalne zajednice u sistemu zaštite okoliša kao i pravo na nadoknadu štete pojedincu za npr. narušeno zdravlje nastalo usljed dugotrajnog izlaganja prekomjernom zagađenju okoliša.

Bilo je govora o nedovoljno jasnoj podjeli nadležnosti između resornog federalnog i kantonalnih ministarstava i istaknuta je potreba da se Nacrt usaglasi sa novim Zakonom o inspekcijama, te da se u tekstu usaglase pozivanja na službene novine za pojedine propise. Komentare i primjedbe će nadležno Ministarstvo razmotriti u cilju poboljšanja teksta u daljoj pripremi Prijedloga zakona o zaštiti okoliša.
Javna raspravaNacrt novog zakona o zaštiti okološa temelji se na direktivama Europske Unije i međunarodnim konvencijama. U nacrt zakna su u potpunosti ili djelomično ugrađene odredbe pet Direktiva EU, što predstavlja respektabilan nivo usklađenosti ovog zakona s propisima EU.

Nacrtom zakona se uvode nove odredbe, koje su vrlo bitne za zaštitu okoliša, kao što su; Integralnost oolišnog dopuštenja, tako da se zahtjev za okolišno dopuštenje predaje samo kod jednog organa uprava, a do sad je bilo više zahtjeva; Bitno skraćenje rokova za izdavanje okolišnog dopuštenja; Odredbama novog zakona regulisano je pitanje obnove okolišnog dopuštenja, što do sada nije bio slučaj; Odredbe novog zakona daju podlogu za izradu podzakonskih propisa kojima se definiraju kategorije pogona i postrojenja, kao i nadležnost za postupanje; Detaljno obrađena strateška procjena uticaja na okoliš.

Za donošenje i provođenje predmetnog zakona u ovoj fazi nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u proračunu Federacije BiH. Dio sredstava je planiran u Okvirnom budžetu za Akcijski plan Federalne strategije zaštite okoliša 2008 – 2018., kao i iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i drugih izvora finansiranja ( IPA projekti, grant i kreditna sredstva preko Svjetske banke, te sredstva po osnovu bilateralnih ugovora BiH ).

Tehničku podršku u organiziranju javnih rasprava pruža Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), finansiran od strane USAID, u saradnji sa Udruženjem „Aarhus centar u BiH“.